• KD Shoes
 • KD 7
 • Westbrook Shoes
 • Air Max Shoes
 • kobe bryant shoes
 • Derrick Rose Shoes
 • Rose Shoes
 • kyrie irving shoes
 • Cheap Air Max
 • Kobe Shoes
 • Griffin Shoes
 • Cheap Supra Shoes
 • Supra Shoes
 • KD shoes
 • Kyrie 1 Shoes
 • Jeremy Scott Wings
 • Jeremy Scott Shoes
 • Lebron James Shoes
 • Adidas Porsche Design
 • Kobe Shoes
 • Cheap Kevin Durant Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • Lebron 11
 • Porsche Design Adidas
 • Cheap KD Shoes
 • Lerbon James Sneakers
 • Cheap KD Shoes
 • Herve Leger Dress
 • Porsche Design Shoes
 • Cheap Kobe Shoes
 • Kobe Shoes
 • KD Shoes
 • KD Shoes
 • kd 6
 • kd 7
 • kobe 9
 • Kyrie 1
 • Kyrie 1 Shoes
 • Kyrie Irving 1
 • Tersløse Bøgeskov Jagtkonsortie - Udsætning af vildt

  Navigation
  Webmaster  Copyright © Jagtservice.dk
  Besøgende
  Gæster online: 1

  Brugere online: 0

  Antal brugere: 2
  Nyeste bruger: Larsen
  Log ind
  Brugernavn

  Kodeord  Har du glemt dit kodeord?
  Bed om et nyt ved at klikke her.
         
  Udsætning af vildt.

  § 14. Vildt må ikke udsættes i naturen uden Miljøstyrelsens tilladelse. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder i følgende tilfælde ikke ved udsætning af fasan (Phasianus colchicus) i perioden 1. april til 31. august og agerhøne (Perdix perdix) i perioden 1. april til 15. august:

  1) På ejendomme under 100 ha., såfremt der ikke udsættes flere end 100 fasaner/agerhøns.

  2) På ejendomme på 100 ha. eller derover, såfremt der ikke udsættes flere end 1 fasan/agerhøne pr. ha.

  3) På ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer som indgik ved tildelingen af udtagningsrettigheder efter enkeltbetalingsordningen for hvilke der er udarbejdet og gennemført biotopplaner, der opfylder retningslinjerne fastsat i bilag 2 til bekendtgørelsen, såfremt der ikke udsættes flere end 7 fasaner/agerhøns pr. ha. dog maksimalt 4 agerhøns pr. ha. Ejendomme som forud for en 5-årig biotopplan har anmeldt og gennemført en biotopplan for ejendommen de forudgående 2 år kan under særlige vilkår, jf. bilag 2, udsætte op til 8-12 fugle pr. ha. dog maksimalt 4 agerhøns pr. ha. 4) På ejendomme uden landbrugsmæssigt dyrkede arealer samt på ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer, som ikke indgik ved tildelingen af udtagningsrettigheder efter enkeltbetalingsordningen, såfremt der ikke udsættes flere end 7 fasaner/agerhøns pr. ha. dog maksimalt 4 agerhøns pr. ha. Stk.

  3. Reglen i stk. 1 gælder ikke for udsætning af gråand (Anas platyrhynchos) i ferske vande, såfremt der ikke udsættes mere end 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben u bevokset vandflade, og såfremt fuglene udsættes i tiden fra 1. april - 31. juli. Stk. 4. Den i stk. 2, nr. 3, nævnte biotopplan anmeldes i Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem hvert år inden den 1. maj. Biotopplanen kan omfatte en eller flere ejendomme eller dele heraf med samme ejer eller bruger. Ved beregning af biotopplan-ejendommens samlede areal indgår alle sammenhængende arealer, bortset fra søer med åbne vandflader over 1 ha. En biotopplan-ejendom har sammenhængende arealer, når arealerne ikke er adskilt af fremmede arealer eller af veje og jernbaner, som ikke må krydses. Stk. 5. Udsætning af flere end 100 fugle forudsætter, at den eller de ansvarlige for udsætningen har gennemgået et af Miljøstyrelsen godkendt kursus om udsætning af fuglevildt, der opfylder retningslinjerne fastsat i bilag 3 til bekendtgørelsen.

  Stk. 6. Udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder skal senest 1 uge efter udsætningen indberettes i Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem.

  Kapitel 7.

  Oplysningspligt og sagsbehandlingsregler vedrørende fugleudsætningskurser.

  § 15. En person eller juridisk person som er godkendt af Miljøstyrelsen til at afholde fugleudsætningskursus betragtes som tjenesteudbyder. Ved tjenestemodtager forstås enhver som deltager i eller ønsker at deltage i et fugleudsætningskursus omfattet af § 14, stk. 5. Stk. 2. Udbyderen af fugleudsætningskurser skal oplyse tjenestemodtagere om kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen eller til Erhvervs- og Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

  Stk. 3. Oplysningerne skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelse af tjenesteydelsen, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale.§ 16. Miljøstyrelsen fastsætter og offentliggør sagsbehandlingsfrister for godkendelse af fugleudsætningskurser efter § 14, stk. 5. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor ansøger har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende.

  Stk. 2. Fristen i stk. 1, kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Miljøstyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

  Stk. 3. Hvis Miljøstyrelsen ikke har truffet og meddelt afgørelse inden udløbet af fristerne i stk. 1 og 2, betyder det ikke, at ansøgeren kan anse ansøgningen for imødekommet.

  § 17. Når Miljøstyrelsen modtager en ansøgning om godkendelse, sender Miljøstyrelsen hurtigst muligt en kvittering til ansøgeren med oplysning om

  1) den offentliggjorte frist for afgørelsen og muligheden for forlængelse af fristen én gang, jf. § 16, stk. 1 og 2,

  2) at ansøgeren ikke kan betragte ansøgning om godkendelse for imødekommet, selv om afgørelsen ikke er truffet og meddelt inden fristens udløb, jf. § 16, stk. 3, og 3) klagemuligheder.

  Kapitel 8 Dispensation, klageadgang m.v.

  § 18. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddene i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Miljøstyrelsen kan ændre bilag 2 og 3.

  Kapitel 9.

  Straf og ikrafttræden § 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af § 1, stk. 1, §§ 2-5, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, §§ 8-11, § 12, § 13, § 14, stk. 1-3 og 5-6, og § 15, stk. 2, med bøde.

  Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

  2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel § 20.

  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2. Stk. 2. §§ 12-13 træder i kraft den 1. juli 2018. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1439 af 21. november 2016 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber ophæves. Miljø- og Fødevareministeriet, den 19. december 2017 Esben Lunde Larsen

  UDSÆTNINGVEJLEDNING FOR FASANER:

  UDSÆTNING AF FASANER.

  I forbindelse med debatten omkring udsætning af fasaner og agerhøns, vil Klaksholm Fasaneri gerne tilbyde en vejledning i udsætning til den jæger, der skal passe dem i fritiden. Udsætningsmetoderne er mangfoldige, og der har gennem tiderne været afprøvet og anvendt utallige metoder med svingende held. Fuglene udsættes fra seks ugers indtil ti ugers alderen.

  Med hensyn til pasningen af fugle, samt fodring i terrænet, og sidst men ikke mindst til bekæmpelse af rovvildtet, er det en god ting, at få en aftale med en lokal pensionist eller en ungjæger, mod at vedkommende får lov at deltage i efterårsjagterne.

  Det kan være en god ting at komme og bese de forhold, som fuglene opdrættes under. Aftal i forvejen tidspunktet, da vi som regel er meget optaget i sæsonen. Da det er vigtigt med en forsvarlig behandling af det indkøbte vildt, er det nødvendigt med en indsats inden udsætningssæsonen starter.

  Det er vores håb, at vi med denne vejledning kan yde et bidrag til udsætningen. Er der ting du er i tvivl om, så ring til Klaksholm Fasaneri eller send en e-mail og spørg, og vi vil efter bedste evne forsøge at hjælpe.

  BIOTOBEN.

  Biotopen på en udsætningsplads er vigtig. Pladsen må gerne ligge i yderkanten af en skov eller en remise, så der er mulighed for, at få lavet en fodermark i forbindelse hermed. Der skal være bunddækning og åbne pletter, hvor kyllingerne kan finde sol, og der skal gerne være 4-5 meter høje grantræer, hvor fuglene kan finde nattesæde.

  Er der ren skovbund, er det nødvendigt at tilføre alm. støbesand i rigelige mængder (til kråseflint). Adgang til naturlig vand er en god ting, men ellers hvor erfaringen viser, at der er et naturligt tillæg af fasaner, er det et godt sted at lave udsætningspladsen. Er du i tvivl på et nyt jagtterræn, så vent hellere et år, for at lære terrænet at kende, inden der investeres i udsætningspladser.

  UDSÆTNINGSPLADSEN.
  En god udsætningsplads består af et yderhegn på 160- 180 cm i højden og, som består af 2" hønsetråd eller plastiknet. Der nedgraves stolper for hver 8-10 m. Der påsømmes en glat hegnstråd foroven, hvorpå yderhegnet hæftes med minkklammer. Størrelsen skal være: min. 2500 m2 (gerne større). Til sikring mod det firbenede rovvildt, er den bedste løsning et elhegn med tre tråde, der er henholdsvis l0 cm - 25 cm og 50 cm over jorden, Der skal laves 4-5 sluser, som skal lede de kyllinger ind, som flyver over hegnet. Indvendig skal der laves en voliere, som overdækkes med net, min. 4x8 m (gerne større).

  Selvom kyllingerne ikke skal gå så lang tid i volieren, skal denne alligevel have en vis størrelse. Cirka en kvadratmeter pr. fugl er passende. Volieren kan med fordel bestå af løse rammer, forneden beklædt med brædder og foroven med trådvæv med en maske størrelse på 2 tommer. Som overdækning kan anvendes nylonnet med samme maskestørrelse. Fordelene ved løse rammer er dels, at det er let at flytte volieren, dels at man ved udslusning af kyllingerne let kan lave en åbning mellem to rammer, som fuglene kan gå ud ad. Man kan overdække en tredjedel af volieren med plastic, så fuglene kan søge ly her i kraftigt regnvejr.

  Husk at opstille nogle fældede grantræer i volieren, så kyllingerne kan vænne sig til at sidde i træer om natten, inden de sluses ud i terrænet.

  UDSLUSNING.

  Efter nogle dage, når fasankyllingerne er faldet til ro efter flytningen, sluses ca. halvdelen af dem ud, og efter yderligere nogle dage resten af dem. Det vil dog være en god ide at beholde fem-ti fugle tilbage i volieren, da de med deres pippen vil holde sammen på de øvrige kyllinger. Der fodres og vandes i sikkerhedszonen, området mellem volieren og den stribe på to meter, der er ryddet om hele udsætningspladsen. Cirka fire uger efter udsætningen i volieren slippes de sidste kyllinger ud. Ved mindste tegn på fjerpilning kan det blive nødvendigt at slippe kyllingerne hurtigere ud af volieren. FODRING.

  Der skal laves min. 3 stk. foderskærme indvendig på udsætningspladsen, og ellers i forholdet: l foderskærm pr. 50 kyllinger. Udvendig skal der laves foderskærme i et rimeligt forhold. Hvis der ikke findes naturlig vand, skal der ved hver foderskærm altid være frisk vand.

  Fuglene skal indtil 11 -12 ugers alderen fodres med voksefoder, derefter kan man begynde at blande hel hvede i foderet, og fra 15 ugers alderen kan der fodres med hel hvede. Man skal passe på, at voksefodret ikke kommer i berøring med jorden, så det bliver dårligt på grund af fugten. Når man fodrer med hel hvede, skal der sørges for i stor udstrækning at fodre på jorden. Lav et foderspor inde i volieren, hvor der dagligt fodres med hvede og evt. majs. Det sørger for beskæftigelse til fuglene, at de selv skal finde det på jorden. Majs er det bedste foder til fasaner, men også det dyreste.

  UDSÆTNING.

  Udsætningspladsen kan bruges til kyllinger fra 6 ugers alderen, men 7-8 ugers alderen vil nok være at foretrække, da de er mere hårdføre.

  Udsætningen af kyllinger foregår på følgende måde: Man lukker 75-100 kyllinger ind i den lille voliere (4x8m), her går de i 1-2 døgn, hvorpå man lukker op. Sørg for at der bliver 10-15 stk. tilbage i volieren sammen med en af tamkyllingerne. Er der tale om et større parti, udsættes de af flere gange. Det en fordel at få enten en skrukhøne eller nogle tamkyllinger med, når man udsætter fasaner.

  Udsætningen skal foregå mindst en måned før jagttiden på fasanerne begynder (senest den 31 aug.) Den beskrevne udsætningsplads er rimelig at etablere både arbejdsmæssig og økonomisk. Tænker du på at forbedre biotopen, er der en mulighed for, at få den stedlige vildt-forvaltningskonsulent ud og se på terrænet, og komme med råd og vejledning, samt få tildelt nogle vildtplanter med tilskud.

  DIVERSE SKRÆMMEMIDLER.

  Man må sørge for, at der ikke kommer angreb af rovdyr på pladsen de første tre-fire uger. Det gælder både ræve, grævling, mårer, hunde og katte. Forskellige skræmmemidler kan bruges. Afværgeforanstaltninger skal være bragt i orden, inden fasankyllingerne sættes ud. En gammel metode består i at rydde en stribe på et par meters bredde rundt om hele pladsen i en afstand af 20- 25 meter fra de yderste bure. I denne stribe placeres en snor på pinde ca. 30 cm. Over jorden. Med en meters mellemrum binder man papirlapper eller staniolstrimler fast på snoren.

  En voksen ræv vil normalt ikke passere denne forhindring, men virkningen over for hund og kat er for ringe. En bedre løsning er derfor at opsætte et elhegn med tre-fire tråde rundt om udsætningspladsen. Den nederste tråd skal sidde ca. 10 cm over jorden, og afstanden mellem de andre tråde skal være ca. 20 cm. Et sådant hegn med stærk strømeffekt, som f.eks. Poda hegn, kan stort set holde alt løbende rovvildt borte fra kyllingepladsen.

  Som et ekstra skræmmemiddel kan man efter nogen tid ophænge et par papirsække på stedet. En transistorradio indstillet på en station, som sender musik hele natten, kan også skræmme rovdyr væk. Andre skræmmemidler er påsmøring af den meget ildelugtende hjortetaksolie, ophængning af blinklygter, eller neonrør som er tilkoblet det elektriske hegn. Man kan også lave en indhegning af trådvæv med en strømførende tråd forneden og foroven. Ulempen er blot, at rovfugle har let ved at tage kyllingerne, når de løber langs med trådvævet. Rovfugle, specielt duehøge, kan blive et problem, hvis de vænner sig til at gå på de opdrættede fasaner. Rovfugle er totalfredet. Det er derfor vigtigt at pladsen er valgt sådan, at der er tilstrækkeligt skjul for de udsatte fugle.

  Budget på udsætning af fasaner.

  Hvad koster det egentlig at udsætte fasaner på sit jagtterræn? Vi vil gerne prøve at finde en budgetpris pr. fasan der udsættes.

  Jeg er medlem af et lille nystiftet jagtkonsortie, som består primært af skov af forskellig karakter. Vi har sat os for at undersøge, hvor meget det koster at udsætte fasaner til jagt. Vi planlægger at udsætte 100 fasaner.

  Jagtloven tillader udsætning af fasaner i perioden 1. april til 31. august og jagttiden på fasaner er 1. oktober - 31. januar. Vi har antaget følgende for at kunne fastlægge et realistisk budget på udsætning af 100 fasaner:

  • Fasanerne udsættes senest d. 1. juli i en alder af mindst 6 uger. Dermed opnår fasanerne en alder på mindst 17 uger inden jagten begynder, og vil til den tid være fuldt udviklet som fødevarer.

  • Fasaner spiser 70 gram foder pr. dag i jagt perioden til 31. december. Der regnes med foder til 100 fugle i perioden.

  • Fasanerne fodres med kraftfoder indtil de er 14 uger gamle dvs. 8 uger eller 56 dage.

  • Fasanerne fodres med en blanding af hvede (60%) og majs (40%) fra 14 ugers alderen indtil december, 16 uger eller 112 dage.

  • Fasanerne tilses 2 gang om ugen. Udsætningspladsen ligger ca. 10 km væk. Dvs. 40 km pr. uge i 22 uger, i alt 800 km

  Foder mængde til fasaner Antal Foder i alt

  Kraft foder til fasanerne 70 g x 100 fugle x 56 dage 392 kg

  Hvede til fasanfoder 70 g x 100 fugle x 112 dage x 60 % 470 kg

  Majs til fasanfoder 70 g x 100 fugle x 112 dage x 40 % 314 kg

  Nu er fodermængden til fasanerne på plads, så lad os kigge på, hvad der ellers kommer af poster i budgettet til udsætning af fasaner.

  Beskrivelse Antal Enhed Pris Pris i alt
  Kraft foder sælges i 25 kg sække 392 kg/25 kg = 16 sække 128 kr. 2.048

  Hvede sælges pr. 100 kg 470 kg/100 kg = 5 sække 150 kr. 750 kr.

  Majs sælges pr. 100 kg 314 kg/100kg = 4 sække 300 kr. 800 kr.

  Indkøb af 100 fasaner 100 stk. 43 kr. 4.300 kr.

  Tilsyn med udsætningspladsen, benzin 800 km/12 km/l = 67 liter 12 kr. 804 kr.

  Total: 8.702 kr. pr100 stk. x 250 stk.= 21.755 kr.

 • Stephen Curry Shoes
 • For Sale store.
 • Yeezy Shoes
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • gucci shoes
 • supra shoes
 • KD Shoes
 • Asics Shoes
 • kd shoes
 • ua running shoes
 • Curry 1
 • Kanye West Shoes
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • Giuseppe Zanotti Shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • Kanye West Shoes
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • yeezy 2
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Kanye Shoes
 • Giuseppe Zanotti Shoes
 • GZ Shoes
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • ua shoes
 • curry two
 • Kobe Shoes
 • Harden Shoes
 • Curry 1
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • Kobe Shoes
 • Kobe Bryant Shoes
 • kobe 11 shoes
 • kyrie 1
 • Under Armour Shoes
 • Giuseppe Zanotti Design
 • Under Armour running shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • yeezy 2
 • Curry 2
 • Giuseppe Zanotti Sneakers
 • Giuseppe Zanotti
 • messi shoes
 • Giuseppe Zanotti
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • Giuseppe Zanotti
 • Harden Shoes Sale
 • yeezy 350
 • Under Armour Shoes
 • Harden 1
 • Gucci Shoes Men
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Under Armour Shoes
 • Asics Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Giuseppe Zanotti
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Air Huarache
 • Asics Gel
 • West Shoes
 • Messi Soccer
 • curry one
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Giuseppe Zanotti Design
 • Curry Shoes
 • Curry Shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Cheap Gucci Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • LV Handbags
 • Asics Gel Shoes
 • Giuseppe Zanotti Shoes
 • Curry 2016
 • Roshe Run Shoes
 • Cheap Yeezy Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Curry Shoes for Boys
 • Cheap Huarache Run Shoes
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • Gucci Shoes Women
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Stephen Curry Shoes 2015
 • Air Huarache
 • Cheap Giuseppe Zanotti
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Yeezy Shoes
 • LV Outlet
 • Cheap Harden 1
 • Huarache Run Shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • KD 8
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Giuseppe Zanotti Sale
 • Asics Gel Lyte
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • West Shoes
 • Baseball Bats Store
 • Huarache Shoes
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • Gucci Outlet
 • james shoes
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Yeezy Shoes Sale
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • Discount LV Bags
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Asics Gel Nimbus
 • Roshe Run Sale
 • Roshe Run Women
 • Gucci Outlet
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Gucci Shoes Sale
 • Harden Shoes
 • Air Yeezy Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Air Yeezy Shoes
 • Asics Shoes Women
 • Asics Gel Kayano
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry basketball Shoes
 • retro 11
 • Curry 2 Shoes
 • Asics Gel Sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Asics Shoes Sale
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • Yeezy Shoes
 • Curry One
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • kobe x shoes
 • Curry Low Shoes
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • kyrie irving shoes
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • cheap kyrie 1
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • adidas rose shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • air max shoes
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • UA Curry Low Shoes
 • adidas porsche shoes
 • adidas porsche design shoes
 • kobe shoes 2015
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe bryant shoes 2015
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • herve leger
 • cheap herve leger
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • cheap kd shoes
 • kobe shoes nba
 • cheap kobe shoes
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • kevin durant shoes
 • kd 7 shoes
 • kevin durant shoes mvp
 • Griffin Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lv handbags
 • lv bags
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe bryant shoes 2014
 • Blake Griffin Shoes
 • fake rolex watches replica swiss watches omega replica watch copy breitling watches patek philippe replica watches plica audemars piguet watches