JAGTEN I TERSLØSE BØGESKOV:

Jagtkonsortiet Tersløse Bøgeskov er stiftet med henblik på afholdelse af jagt i Tersløse Bøgeskov. Medlemmerne i konsortiet erklærer ved deres underskrift på nærværende ordensregler at ville tiltræde og opfylde disse. Kammeratskabet er det bærende element for jagten i Tersløse Bøgeskov. Godt kammeratskab udøves ved respekt for og accept af den enkelte, samt overholdelse af dette regelsæt. Det er i alles interesse at vi gennem et godt kammeratskab har muligheden for at skabe nogle unikke jagt- og naturoplevelser.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

I denne skrivelse finder du noget om følgende: jagtlejekontrakten, jagtområdet, færdsel på terrænet, forhold til udlejer, publikum og naboer, jagtstuen, jagtmuligheder, fællesjagter, bukkejagt, frijagt, dyrejagt, gæster og hunde, anvendelse af hagl, schweisshunderegisteret arbejdsdage, jagtledelse, nedlagt vildt, optagelse, udtræden, kontraktperiode, betaling.

JAGTLEJEKONTRAKTEN:

Jagten i Tersløse Bøgeskov er kontraktlig indgået for en 5 årig periode mellem Stiftelsen Sorø Akademi og Jørgen Larsen. Lejemålet er uopsigelig fra udlejers side, dog kan den opsiges ved en voldgiftskendelse. Lejerne kan opsige jagten med 1 års varsel til ophør en 1. april. Jørgen er således alene ansvarlig overfor Stiftelsen Sorø Akademi i alle forhold der vedrører udøvelse af jagt på området herunder forhandlinger vedrørende biotopforbedrende initiativer. Nedenstående retningslinjer er gældende for alle, der deltager i jagten. Ved eventuelle overtrædelser af reglerne kan der tildeles en advarsel, og ved gentagelser og grove tilsidesættelser en øjeblikkelig bortvisning fra reviret. Ved bortvisning, som følge af manglende overholdelse af regelsættet, godtgøres der ikke jagtleje for den igangværende sæson.

JAGTOMRÅDET:

Jagten består af ca.150 ha skov, der er geografisk placeret nord øst for Høng-Tølløsebanen. Hvilket vil sige at det er kun skovjagt der udøves. Der udleveres til hver enkelt jagtdeltager et kort med aftegning af jagtområdet. Kort over området placeres ligeledes i jagtstuen. Den enkelte jæger er ansvarlig for, at der altid er ryddet op når jagtområdet forlades på dagen.

KONSORTIE PLADSER:

Der er to typer pladser i konsortiet, 10 A pladser der giver adgang til både riffeljagt og hagljagt, på hagljagter er der en gæsteplads på 6 fællesjagter, der er ikke gæsteplads på riffeljagterne. Der er desuden 2 B pladser som giver adgang til hagljagt her er også gæsteplads på 6 fællesjagter.

FÆRDSEL PÅ TERRÆNET:

Al færdsel på området skal ske med mest mulig hensyntagen til driften i skoven og gæster i skoven, herunder også hensynet til vildtet i området. Kørsel udenfor de kørefaste stier må ikke foretages med mindre dette i hvert enkelt tilfælde er aftalt mellem Jørgen Larsen og Stiftelsen Sorø Akademi. Der skal altid forefindes en synlig køretilladelse i køretøjet.

FORHOLD TIL UDLEJER, PUBLIKUM OG NABOER:

Ethvert forhold skal bygge på gensidig forståelse og respekt for at blive en succes. Det er derfor væsentligt, at der fra starten er skabt et godt forhold til Stiftelsen Sorø Akademi. Dette gælder ligeledes publikum i øvrigt. Sker der uregelmæssigheder, skal udgangspunktet altid være, at man på en bestemt, men høflig måde præsenterer sig og forklarer, hvad der er overtrådt, og hvad hændelsen kan få af konsekvenser for floraen eller faunaen. Respekter naboer og jægere i naboområderne. Forsøg om muligt at have en god positiv dialog, der kan være medvirkende til at gøre det fremtidige samarbejde lettere for begge parter.

JAGTSTUEN:

Jagtstuen på Bakkevej kan frit benyttes mod behørig oprydning og fjernelse af affald når denne forlades. Jagtstuen er altid mødested ved afholdelse af fællesjagter. Der vil i jagtstuen være og vand og opsat kaffemaskine samt bestik, der frit kan benyttes.

ALKOHOLDPOLITIK:

Jagt og alkohol er grundlæggende uforeneligt. Konsortiet Tersløse Bøgeskov tilbyder alkoholiske drikke som en del af forplejningen under driv- og trykjagter. De tilbudte alkoholiske drikke vurderes forsvarlige. Der tilbydes en lille en max. to til morgen maden og en øl pr. person ved indlagte pauser max 2 stk. pr. jagtdag og 1 øl til spisning efter jagtdagen. Indtagelse af alkoholiske drikke herudover er ikke tilladt. Ved overtrædelse heraf vil vedkommende (et medlem eller en gæst) kunne bortvises fra den pågældende dags jagt. I gentagelsestilfælde vil et medlem kunne bortvises fra Konsortiet

JAGTMULIGHEDER:

• Der kan på området udøves følgende jagtformer:

• Bukkejagt, standjagt og pürschjagt (se beskrivelse nedenfor)
• Jagt på krondyr
• Trækjagt på duer og krager
• Trykjagt (se beskrivelse nedenfor)
• Jagt på ræv, hare, fasaner, ænder og snepper
• Drivjagt (se beskrivelse nedenfor)
• Frijagt (se beskrivelse nedenfor)
• Øvrige jagtformer efter aftale

JAGTLEDERENS OPGAVER:

Alle drivjagterne vil på dagen blive ledet af en jagtledelse og personer udpeget af denne. Jagtlederene byder velkomne i jagtstuen og fortælle om dagens svipstik og hvad der på dagen må skydes af vildt.
Medlemmerne og disses gæster er forpligtiget til at efterkomme de afgivne retningslinjer og instruktioner under jagten hele dagen, uden indsigelser. Eventuelle indsigelser eller kritik kan efterfølgende fremkomme på samlingen efter afslutning af dagens jagt.
Jagtleder kontraktindehaver indleder fællesjagterne med parole inden jagten. Under parolen gennemgås sikkerhedsregler samt øvrige forhold af betydning for dagens jagt. Her dele jagtselskabet også i to hold. Gyldigt jagttegn skal altid medbringes (forevises). Hvis dette ikke medbringes, kan man ikke deltage i jagten med våben. Jagtlederene er ansvarlige for at der er opsat skilte ved indkørsler til skoven (7 steder) og at de straks nedtages efter jagten. Jagtlederene er ansvarlig for at sætte skytter af i de enkelte såter og for at sætte driverkæden af. Fællesjagter afsluttes altid med parade. Jagtlederene varetager altid én af de nævnte opgaver. Jagtlederene sørger for afvikling af dagens svipstik, og for at hjælpe med servering under spisning

FÆLLESJAGTER:

Der afholdes årligt, 7 fællesjagter, og på 6 af disse er der en gæsteplads, for dem der har lyst er der mulighed krage og due jagt i september og januar måned.  Der afholdes også 2 evt. 3 trykjagter hvis jagttrykket kan bære det. Der afholdes også 1 til 2 hagljagt kun for konsortiemedlemmer. Dato for afholdelse af fællesjagter meddeles skriftligt senest i maj måned gældende for efterfølgende jagtsæson (september – januar). Fællesjagter indledes altid med et godt morgenbord og afsluttes med frokost. Der betales af jagtkonsortiet. Har man tilmeldt sig jagt med en gæst og møder man ikke op til jagt koster det 100 kr. pr person der ikke kommer, dette for at dække udgift til mad som er bestilt om mandage i ugen med jagt. Under indtagelse af morgenmaden vil der være mulighed for at deltage i swipstik. Transporten mellem såterne foregår i vores komfortable jagtvogn, og afviklingen af jagterne foregår altid i en hyggelig atmosfære. Vildt nedlagt under fællesjagterne deles mellem de tilstedeværende konsortiemedlemmer der er på dagens jagt. Sneppe og ræv tilfalder altid skytten. Jagtformanden indleder fællesjagterne med parole. Under parolen gennemgås sikkerhedsregler samt øvrige forhold af betydning for dagens jagt. Fællesjagter afsluttes altid med en vildtparade. Jagtlederne varetager altid de nævnte opgaver.

BUKKEJAGT:

Bukkejagten indledes altid den 16. Maj. og slutter den 15. juli. Pladserne fordeles ved lodtrækning, første arbejdsdag. Herefter udsendes jagtkalender. Såfremt bestanden kan bære frijagt vil dette blive udmeldt til samtlige riffeljægere. Efter bukkepremieren, den 16. Maj, er man velkommen til at udøve jagt på buk, dog uden gæster efter den udsendte jagtkalender der kan byttes indbyrdes. Under bukkejagten er følgende regler gældende:
1. Hver enkelt riffeljæger kan maximalt afskyde 2 dyr på en jagtsæson. 1 stk. pr. jagtdag
2. Der kan skydes to bukke hvoraf den ene skal være mindst ulige eller lige seksender.
3. Den enkelte jæger skal altid sikre sig at der er et forsvarligt kuglefang, på eget jagtområde.
4. Anskydes en buk må der alene anvendes schweisshund fra schweissregisteret til eftersøgning.
5. Har du skudt buk skal dette straks meldes til Jørgen Larsen som fører jagtjournalen.
6. Knop buk, råvildt der er sygt eller skadet har man pligt til at aflive. Aflivet råvildt tæller ikke med på´den personlige kvote, heller ikke bukkekvoten.
Dette meddeles omgående til Jørgen Larsen hvis man har truffet eller skudt sådan dyr i skoven(billed fremsendes)
Færdsel på området under bukkejagten skal altid ske med absolut respekt for den eller de der allerede har placeret sig i området. Det vil med andre ord sige, at man ikke ligger og kører rundt på området. Placer bilen tæt ved din egen plads eller ved en af parkeringspladserne, således at roen bevares i området – til glæde for dig selv, og dine jagtkammerater. Det er ikke tilladt at skyde råvildt med hagl.

REGLER FOR RIFFELJAGT:

Riflen skal være korrekt indskudt og skytten skal have trænet før jagten.
Der skal være god støtte og sigte mod dyrets vitale dele.
Der skal være frit skud til vildtet og betryggende kugle fang.
Der må ikke skydes over vandret linje, medmindre der er sikkert kugle fang bag.
Der må kun skydes med riffel fra anviste poster og kun indenfor de skudvinkler, som er ansvarlige for hver post.
Jægeren skal blive på den anviste post, som nu der er aftalt.
Anskydninger anmeldes til jagtledelsen.

FRIJAGT:

Frijagt meldes ud hvis det forekommer. Rifeljægerne har fri jagt på ræv i hele jagtsæsonnen fra skydestier og tårne.

DYREJAGT:

Som udgangspunkt drives jagt på rå og lam alene som trykjagt. Der afholdes 2 evt. 3 trykjagter i efteråret. Såfremt bestanden kan bære frijagt vil dette blive udmeldt til samtlige riffeljægere. Regler for frijagt ( hvis det er meldt ud )på rå og lam følger i øvrigt reglerne for bukkejagt. Jagt på rå og lam må kun ske med riffel. Det sikres at råen ikke har lam – vent med at skyde til du er helt sikker. Har råen lam må et af disse afskydes. Du skal altid tilstræbe at afskyde mindste lam eller rå lam. Det skydes ikke til buk på andre tider end under bukkejagten.

KRONVILDT:

Jagten på kronvildt foregår som på samme måde som på bukkejagt efter kalender. Der skyde kun kronvldt fra tårne og stiger. Dette er af sikkerhed for kuglefang. Der kan skydes et stk. kronvildt om efteråret.

GÆSTER OG HUNDE:

Gæster medtages på de 6 fællesjagter. Konsortiemedlemmer kan medbringe 1 gæst. Er der afbud fra konsortiemedlemmer eller gæster kan øvrige konsortiemedlemmer erstatte med yderligere gæster. Dette aftales dog mellem jagtlederene senest søndagen før fællesjagten. Alle der deltager i jagt skal altid bære en orange markering. Medlemmerne og deres gæster er berettiget til at medbringe en jagthund på drivjagterne. Det forudsættes, at medlemmerne og deres gæster i videst mulig omfang sikrer, at deres hund udviser en adfærd, der er til glæde og gavn for afviklingen af jagten dette kunne også være glædeligt om hunde kunne bære orangehalsbånd, de kunne også bære en klokke. Dette alene af sikkerhedsmæssige årsager. Du er velkommen til at medtage gæster på frijagt, dog undtaget riffeljagt. Gæster skal altid være gjort bekendt med konsortiets gældende retningslinjer.

Konsortiets medlemmer må uden for jagtsæsonen træne hund i schweiss og slæb i hele skoven, dog ikke i nærheden af udsætningspladserne. I bukkejagten tages hensyn til at man ikke er i nærheden af stiger og tårne, det tilrådes at man benytter område 151 i denne periode. Fra 1 oktober må der kun trænes i område 151. Det er ikke tilladt at komme i nærheden af udsætningspladserne med nogen form for hundetræning. .

ANVENDELSE AF HAGL:

Alle typer hagl, der er godkendt til skovjagt efter gældende lovgivning, må benyttes på jagten. Såfremt en jæger anvender stål hagl medfører dette øjeblikkelig bortvisning. Brugte patronhylstre skal opsamles og medtages af den enkelte jæger. Disse skal bruges ved optælling i swipstik. Det er også uacceptabelt, at området flyder med brugte patronhylstre.

ANSKUDT VILDT:

Aflivning af anskudt vildt, skal ske straks og på etisk forsvarlig vis.

SWEISSHUNDEREGISTER:

Når du går på bukkejagt eller krondyrjagt i området bør du altid have fortegnelse over sweisshundeførere på dig. Der vil altid være fortegnelse over lokale schweisshundeførere på det udleverede oversigtskort for bukkejagt. Du eftersøger aldrig selv et anskudt dyr. Ved skudafgivelse iagttages hvorledes dyret tegner således at du kan give hundeføreren korrekt melding. Marker straks skudsted. Regler for eftersøgning af anskudt klovbærende vildt følger den til enhver tid gældende lovgivning. Der henvises til jaegerforbundet.dk

ARBEJDSDAGE:

Der udmeldes årligt et antal arbejdsdage i forhold til nødvendig vedligeholdelse og ny etablering af f.eks. volierer, foderpladser, skydeplatforme, herunder også varetagelse af fodring, udsætning af ænder, fasaner m.v. På disse arbejdsdage vil jagtkonsortiet foretage indkøb af materialer. Der er mødepligt på disse arbejdsdage, deltagelsen er ulønnet. Såfremt man ikke ønsker at deltage i disse arbejdsdage, kan man betale sig herfra. Tilkendegivelse om ikke at ønske deltagelse i disse aktiviteter sker ved henvendelse til Jørgen. Der tillægges kr. 1.500 til jagtlejen såfremt man ikke ønsker at deltage i disse aktiviteter. Dette tillæg betales samtidig med den ordinære jagtleje.

JAGTLEDELSE:

Den daglige ledelse af konsortiet varetages af Jørgen Larsen, og på fællesjagterne er jagtledelsen også bestående af de på dagen udpeget personer. Under fællesjagterne er jagtledelsen suveræn i sine afgørelser, og eventuel uenighed kan drøftes ved en anden og mere passende lejlighed.

JAGTFISKAEL:

Konsortiets har normal ingen jagtfiskael, men der kan til lejligheder, udnævnes en jagtleder..(jagtfiskael).

NEDLAGT VILDT:

Der henvises til beskrivelse under ”fællesjagter”. Under udøvelse af frijagt, bukkejagt og trykjagt, tilfalder nedlagt vildt jægeren, dog kun max. 2 stykker råvildt. Har man skudt mere end 2 stykker råvildt sælges disse og beløbet tilfalder jagtkassen.

OPTAGELSE:

Såfremt man har kendskab til jægere, der måtte ønske at deltage i jagten, kan dette meddeles til Jørgen. Der foretages den nødvendige fremvisning og samtale om optagelse. Nye jægere præsenteres herefter i konsortiet. Bortviste jægere kan ikke genindtræde.

UDTRÆDEN:

Udtræden kan kun ske med udgangen af en sæson. Udtræden skal meddeles Jørgen inden udgangen af december måned. Såfremt jagtlejen ikke er indbetalt senest den 25. martsl vil man automatisk være slettet.

KONTRAKTPERIODE:

Jagtsæsonen i Tersløse Bøgeskov går fra 1. April til 31. Marts. Der foretages en årlig evalueringsmøde (fællesmøde) i konsortiet, hvor alle medlemmer inviteres til at deltage. Dette møde finder sted senest i februar måned, Resultatet af denne evaluering, samt pris for deltagelse i efterfølgende jagtsæson, skal alle i konsortiet være bekendt med inden udgangen af februar måned. og vil være gældende for den kommende sæson.

BETALING:

Jagtlejen forfalder til betaling én gang årligt gældende for efterfølgende sæson. Jagtlejen skal være indbetalt til bank eller Jørgen senest den 25. marts. Såfremt betaling ikke har fundet sted vil pladsen blive besat med ny jæger. Ved indtræden i jagten i Tersløse Bøgeskov indbetales kun jagtleje for kommende sæson. Dette beløb dækker den enkeltes andel i jagten og i fælles anskaffelser som fasaner, ænder, hegn, stiger, tønder, foder mm. Da værdien af udstyret falder og for at sikre muligheden for nyanskaffelser tilbagebetales der ikke noget af evt. overskud i jagtkassen.

REVISION AF REGLE:

Jagtselskabets ledelse og evalueringsmødet kan til enhver tid ændre ordensreglerne. De nye ordensregler vil være gældende fra offentliggørelsen. Ovenstående ordensregler er opdateret 25. januar 2018 og vil være gældende indtil nye ordensregler er besluttet og meddelt Konsortiets deltagere.

UNDERSKRIFT:

Med min underskrift på kopi af dette regelsæt bekræfter jeg at være bekendt med gældende regler.